Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre ukladanie a prístup k údajom o Používateľských „zariadeniach používajúcich Webovú stránku na účely poskytovania elektronických služieb Správcom a pravidlá pre zhromažďovanie a spracovanie Používateľov“ osobné údaje ,
ktoré poskytli osobne a dobrovoľne prostredníctvom nástrojov dostupných na webovej stránke.

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Predpisov pre webové stránky , ktoré definujú pravidlá, práva a povinnosti používateľov pomocou webovej stránky.

§1 Definície

 • Webová lokalita – webová lokalita „DELTA-CAD.com“ fungujúca na adrese https://delta-cad.com/

 • Externá webová stránka – webové stránky partnerov, poskytovateľov služieb alebo príjemcov spolupracujúcich s Administrátorom

 • Webová stránka / Správca údajov – Správcom webovej stránky a správcom údajov (ďalej len Správca) je spoločnosť „Delta-Cad Sp. z o.o.“, so sídlom na adrese: ul. Okulickiego 59, 38-500 Sanok, s daným číslom
  daňové identifikačné
  číslo (NIP): 6871956667, s prideleným číslom KRS: 0000417108, poskytovanie služieb elektronicky prostredníctvom Webovej stránky

 • Používateľ – fyzická osoba, pre ktorú Správca poskytuje služby elektronicky prostredníctvom Webovej stránky.

 • Zariadenie – elektronické zariadenie so softvérom, prostredníctvom ktorého používateľ získava prístup na webovú stránku

 • Súbory cookie – textové údaje zhromaždené vo forme súborov umiestnených v zariadení používateľa

 • RODO – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takéto údaje a zrušiť
  Smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie
  o ochrane údajov)

 • Osobné údaje – znamenajú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo dotknutá
  identifikovať,
  najmä na základe identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, internetový identifikátor alebo jeden alebo viacero špecifických fyzikálnych a fyziologických faktorov,
  genetická, mentálna, ekonomická,
  kultúrna alebo sociálna identita fyzickej osoby

 • Spracúvanie – znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, objednávanie,
  ukladanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, sťahovanie, prezeranie, používanie, zverejňovanie odosielaním, distribúciou alebo iným zdieľaním, upravovaním alebo kombinovaním, obmedzovaním, vymazávaním alebo ničením;

 • Obmedzenie spracovania – znamená označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie

 • Profilovanie – znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva vo využití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných faktorov fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo prognózu.
  aspekty týkajúce sa účinkov práce tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo pohybu.

 • Súhlas – súhlas dotknutej osoby znamená dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ku ktorému dotknutá osoba vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu umožňuje spracúvanie
  o jej
  osobných údajoch

 • Porušenie ochrany osobných údajov – porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, úprave, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k údajom
  prenášané, uchovávané alebo inak
  spracúvané osobné údaje

 • Pseudonymizácia – znamená spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že ich už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie

  uložené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré bránia ich priradeniu identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe

 • Anonymizácia – Anonymizácia údajov je nezvratný proces operácií s údajmi, ktorý zničí/prepíše „osobné údaje“, čím znemožňuje identifikáciu alebo priradenie daného záznamu ku konkrétnemu používateľovi alebo fyzickej osobe.

§2 úradníka pre ochranu údajov

V súlade s článkom 37 GDPR správca nevymenoval zodpovednú osobu.

Vo veciach súvisiacich so spracovaním údajov, vrátane osobných údajov, kontaktujte priamo Správcu.

§3 Typy súborov cookie

 • Interné súbory cookie – súbory umiestnené a načítané zo zariadenia používateľa systémom ICT webovej stránky

 • Externé cookies – súbory umiestňované a čítané zo Zariadenia používateľa ICT systémami externých webových stránok. Skripty externých webových stránok, ktoré môžu umiestňovať súbory cookie do Zariadení používateľa
  boli
  vedome umiestnené na Webovú lokalitu prostredníctvom skriptov a služieb sprístupnených a nainštalovaných na Webovej lokalite

 • Súbory cookie relácie – súbory nahrané a načítané zo zariadenia používateľa webovou stránkou počas jednej relácie daného Zariadenia. Po skončení
  relácie sú súbory k dispozícii
  odstránené zo zariadenia používateľa.

 • Trvalé súbory cookie – súbory nahrané a načítané zo zariadenia používateľa webovou stránkou , kým nebudú ručne vymazané. Súbory sa neodstránia
  automaticky

  po skončení relácie zariadenia, pokiaľ nie je konfigurácia zariadenia používateľa nastavená na režim odstraňovania súborov cookie po skončení relácie zariadenia.

§4 Bezpečnosť ukladania údajov

 • Mechanizmy na ukladanie a čítanie súborov cookie – Mechanizmy na ukladanie, čítanie a výmenu údajov medzi súbormi cookie uloženými v zariadení používateľa a webovou stránkou sú implementované prostredníctvom vstavaných mechanizmov
  prehliadača

  webové stránky a neumožňujú zhromažďovanie iných údajov zo Zariadenia Používateľa alebo údajov iných webových stránok, ktoré Používateľ navštívil, vrátane osobných údajov alebo dôverných informácií. Preniesť do zariadenia používateľa

  vírusy, trójske kone a iné červy je tiež prakticky nemožné.

 • Interné súbory cookie – Súbory cookie používané Správcom sú bezpečné pre Zariadenia používateľov a neobsahujú skripty, obsah ani informácie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osobných údajov alebo bezpečnosť Zariadenia
  používa Používateľ.

 • Externý súbor cookie – Správca podniká všetky možné kroky na overenie a výber partnerov webových stránok v kontexte bezpečnosti používateľov. Administrátor si vyberá známych, veľkých globálnych partnerov na spoluprácu
  spoločenská dôvera. Nemá však plnú kontrolu nad obsahom súborov cookie od externých partnerov. Pre bezpečnosť súborov cookie, ich obsahu a používania v súlade s licenciou tými, ktorí sú nainštalovaní na webovej stránke
  Za skripty z
  externých webových stránok Správca nezodpovedá v rozsahu povolenom zákonom. Zoznam partnerov je uvedený ďalej v Zásadách ochrany osobných údajov.

 • Kontrola súborov cookie

 • Hrozby zo strany Používateľa – Správca používa všetky možné technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov umiestnených v súboroch Cookies. Treba však poznamenať, že zaistenie bezpečnosti
  tieto údaje závisia od oboch strán,
  vrátane aktivity Používateľa. Správca nie je zodpovedný za zachytenie týchto údajov, vydávanie sa za reláciu Používateľa alebo ich odstránenie v dôsledku vedomej alebo nevedomej činnosti.
  Používateľ, vírusy, trójske kone a iný spyware, ktorý
  mohol alebo mohol infikovať Zariadenie Používateľa. Používatelia by mali dodržiavať pravidlá bezpečného používania internetu .

 • Uchovávanie osobných údajov – Správca dbá na to, aby vynaložil maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré Užívateľ spracúva dobrovoľne, boli bezpečné, prístup k nim bol obmedzený a realizovaný v súlade s
  s ich zamýšľaným
  použitím a účelmi spracovania. Správca tiež zaisťuje, že vynaloží maximálne úsilie na ochranu svojich údajov pred stratou pomocou vhodných fyzických a organizačných opatrení.

 • Ukladanie hesiel – Administrátor vyhlasuje, že heslá sú uložené v zašifrovanej forme s použitím najnovších noriem a smerníc v tomto ohľade. Dešifrovanie hesiel účtov uvedených na webovej stránke je možné
  nemožné.

§5 Účely, na ktoré sa používajú súbory cookie

 • Zlepšenie a uľahčenie prístupu na webovú stránku
 • Prispôsobenie webovej lokality pre používateľov
 • Povolenie prihlásenia na stránku
 • Pridružené služby
 • Vedenie štatistík (používatelia, počet návštev, typy zariadení, odkaz atď.)
 • Poskytovanie multimediálnych služieb
 • Poskytovanie komunitných služieb

§6 Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté používateľmi dobrovoľne sa spracúvajú na jeden z nasledujúcich účelov:

 • Implementácia elektronických služieb:
  • Služby registrácie a údržby používateľského účtu na Webovej lokalite a súvisiacich funkcií
 • Komunikácia Správcu s Používateľmi vo veciach súvisiacich s Webovou stránkou a ochranou údajov
 • Zabezpečenie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

Údaje používateľa zhromaždené anonymne a automaticky sa spracúvajú na jeden z nasledujúcich účelov:

 • Vedenie štatistík
 • Podpora pridružených programov
 • Zabezpečenie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

§7 Cookies externých webových stránok

Správca na Webovej stránke používa javascriptové skripty a webové komponenty partnerov, ktorí môžu umiestňovať svoje vlastné cookies na Zariadenie Používateľa. Pamätajte, že v nastaveniach vášho prehliadača môžete rozhodnúť o povolených cookies
ktoré môžu používať jednotlivé webové stránky. Nižšie je uvedený zoznam partnerov alebo ich služieb implementovaných na webovej stránke, ktorí môžu umiestňovať súbory cookie:

Služby poskytované tretími stranami sú mimo kontroly správcu. Tieto subjekty môžu kedykoľvek zmeniť svoje zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, účel spracovania údajov a spôsoby používania súborov cookie.

§8 Typy zozbieraných údajov

Webová stránka zhromažďuje údaje o Používateľoch. Niektoré údaje sa zhromažďujú automaticky a anonymne a niektoré údaje sú osobnými údajmi, ktoré používatelia dobrovoľne poskytli pri prihlásení sa na odber jednotlivých služieb ponúkaných Webovou stránkou.

Anonymné údaje sa zhromažďujú automaticky:

 • Adresa IP
 • Typ prehliadača
 • Rozlíšenie obrazovky
 • Približná poloha
 • Otvorili sa podstránky lokality
 • Čas strávený na príslušnej podstránke webovej lokality
 • Typ operačného systému
 • Adresa predchádzajúcej podstránky
 • Adresa sprostredkovateľa
 • Jazyk prehliadača
 • Rýchlosť internetového pripojenia
 • Poskytovateľ internetových služieb

Údaje zhromaždené počas registrácie:

 • Meno/priezvisko/prezývka
 • Prihláste sa
 • E-mailová adresa
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo
 • Adresa IP (zhromažďuje sa automaticky)
 • IČ DPH

Údaje zhromaždené pri prihlásení na odber služby Newsletter

 • Meno/priezvisko/prezývka
 • E-mailová adresa
 • Adresa IP (zhromažďuje sa automaticky)

Niektoré údaje (bez identifikačných údajov) môžu byť uložené v súboroch cookie. Niektoré údaje (bez identifikačných údajov) môžu byť postúpené poskytovateľovi štatistických služieb.

§9 Prístup tretích strán k osobným údajom

Jediným príjemcom osobných údajov poskytnutých Používateľmi je spravidla Správca. Údaje zhromaždené v rámci poskytovaných služieb sa neprenášajú ani nepredávajú tretím stranám.

Prístup k údajom (najčastejšie na základe zmluvy o spracovaní údajov) môže byť udelený subjektom zodpovedným za údržbu infraštruktúry a služieb potrebných na prevádzku webovej stránky, t. j.:

 • Hostingové spoločnosti, ktoré správcovi poskytujú hosting alebo súvisiace služby
 • Spoločnosti poskytujúce služby a podporu IT, ktoré udržiavajú alebo sú zodpovedné za údržbu infraštruktúry IT

Poverenie spracovaním osobných údajov – hostingové služby, VPS alebo dedikované servery

Na spustenie webovej stránky využíva správca služby externého poskytovateľa hostingu, VPS alebo dedikovaných serverov – Globtel Internet Szymon Hersztek .
Akékoľvek údaje
zhromaždené a spracované na webovej stránke sú uložené a spracované v infraštruktúre poskytovateľa služieb umiestnenej v rámci gramatík Európskej únie. Prístup k údajom je možný ako výsledok servisných prác vykonaných pracovníkmi
poskytovateľa služieb.
Prístup k týmto údajom sa riadi zmluvou uzavretou medzi Správcom a Poskytovateľom služby.

Poverenie spracovaním osobných údajov – služby podpory webových stránok

Administrátor využíva na prevádzkovanie webovej stránky služby externého poskytovateľa služieb – REFIX Daniel Markowski . K zadaným
údajom má prístup personál uvedeného subjektu
užívateľmi pri registrácii a úprave užívateľského účtu a/alebo údajov týkajúcich sa služby Newsletter. Prístup k týmto údajom sa riadi zmluvou uzavretou medzi Správcom a Poskytovateľom služby.

§10 Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne používateľmi:

 • Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európsku úniu, pokiaľ neboli zverejnené v dôsledku individuálnej akcie Používateľa (napr. zadanie komentára alebo príspevku), čím sa údaje sprístupnia každému návštevníkovi webovej stránky. .
 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie (profilovanie).
 • Osobné údaje nebudú predané tretím stranám.

Anonymné údaje (žiadne osobné údaje) zhromažďované automaticky:

 • Anonymné údaje (žiadne osobné údaje) budú prenesené mimo Európskej únie.
 • Anonymné údaje (bez osobných údajov) nebudú použité na automatizované rozhodovanie (profilovanie).
 • Anonymné údaje (bez osobných údajov) nebudú predané tretím stranám.

§11 Právny základ spracovania osobných údajov

Webová stránka zhromažďuje a spracováva údaje používateľov na základe:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC
  (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  • umenie. 6 sek. 1 lit. a
   dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
  • umenie. 6 sek. 1 lit. b
   spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy
  • umenie. 6 sek. 1 lit. f
   spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana
 • Zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov 2018, položka 1000)
 • Zákon o telekomunikáciách zo 16. júla 2004 (Zbierka zákonov z roku 2004, č. 171, položka 1800).
 • Zákon zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov z roku 1994 č. 24 bod 83)

§12 Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne používateľmi:

Uvedené osobné údaje sa spravidla uchovávajú iba po dobu poskytovania Služby na Webovej stránke Správcom. Sú vymazané alebo anonymizované do 30 dní od skončenia poskytovania služieb (napr. vymazanie registr.
používateľský účet, odhlásenie zo zoznamu
Newsletterov atď.)

Výnimkou je situácia, ktorá si vyžaduje zabezpečenie legitímnych účelov ďalšieho spracovania týchto údajov Správcom. V takejto situácii bude Správca uvedené údaje uchovávať od okamihu, keď Používateľ požiada o ich odstránenie,
nie dlhšie ako po
dobu 3 rokov v prípade porušenia alebo podozrenia z porušenia ustanovení pravidiel webovej stránky zo strany Používateľa

Anonymné údaje (žiadne osobné údaje) zhromažďované automaticky:

Anonymné štatistické údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, sú uchovávané správcom za účelom uchovávania štatistík webových stránok na dobu neurčitú

§13 Práva používateľov súvisiace so spracovaním osobných údajov

Webová stránka zhromažďuje a spracováva údaje používateľov na základe:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Používatelia majú právo na prístup k svojim osobným údajom na základe žiadosti predloženej správcovi

 • Právo na opravu osobných údajov
  Užívatelia majú právo požiadať Správcu o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov,
  implementované na žiadosť predloženú správcovi

 • Právo na vymazanie osobných údajov
  Používatelia majú právo požiadať Správcu o okamžité vymazanie ich osobných údajov na základe žiadosti predloženej Správcovi.
  údajov spočíva v anonymizácii údajov umožňujúcich identifikáciu
  Užívateľa. Správca si vyhradzuje právo pozastaviť vybavovanie žiadosti o vymazanie údajov z dôvodu ochrany oprávneného záujmu Správcu (napr.
  porušil Nariadenia alebo údaje boli získané na základe korešpondencie).
  V prípade služby
  Newsletter má Používateľ možnosť odstrániť svoje osobné údaje sám pomocou poskytnutého odkazu
  v každom odoslanom e-maile.

 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  Používatelia majú právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, vrátane spochybňovanie správnosti osobných údajov,
  implementované
  na žiadosť predloženú správcovi

 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Používatelia majú právo získať od Správcu osobné údaje týkajúce sa Používateľa v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte,
  implementované na žiadosť predloženú
  správcovi

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Používatelia majú právo namietať spracúvanie ich osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR, implementovaný na požiadanie
  odoslaná správcovi

 • Právo podať sťažnosť
  Používatelia majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.

§14 Kontakt na administrátora

Administrátora možno kontaktovať jedným z nasledujúcich spôsobov

 • Poštová adresa – Delta-Cad Sp. z o.o., ul. Okulickiego 59, 38-500 Sanok

 • E-mailová adresa – info@delta-cad.com

 • Telefonický hovor – +48 13 440 92 15

 • Kontaktný formulár – dostupný na adrese: / contact

§ 15 Požiadavky na služby

 • Obmedzenie ukladania a prístupu k súborom cookie na zariadení používateľa môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých funkcií webovej stránky.

 • Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne fungujúce funkcie Webovej stránky, ak Používateľ akýmkoľvek spôsobom obmedzí možnosť ukladať a čítať súbory Cookie.

§16 Externé odkazy

Webová lokalita – Články, príspevky, príspevky alebo komentáre používateľov môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky, s ktorými Vlastník webovej stránky nespolupracuje. Tieto odkazy a stránky alebo súbory pod nimi môžu byť pre vás nebezpečné
zariadenia alebo ohroziť bezpečnosť vašich údajov. Správca nezodpovedá za obsah mimo Webových stránok.

§ 17 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

 • Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov bez toho, aby o tom informoval Používateľov, pokiaľ ide o aplikáciu a používanie anonymných údajov alebo používanie súborov cookie.

 • Správca si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania Osobných údajov, o čom bude informovať Používateľov, ktorí majú užívateľské účty alebo sa prihlásili k odberu noviniek, prostredníctvom
  e-mailom do 7 dní od zmeny záznamov. Pokračovaním v používaní služieb ste si prečítali a prijali zmeny Zásad ochrany osobných údajov. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zavedenými zmenami,
  je povinný vymazať svoj účet z Webovej stránky
  alebo sa odhlásiť zo služby Newsletter.

 • Zmeny vykonané v Zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto podstránke webovej lokality.

 • Zavedené zmeny nadobudnú účinnosť ich zverejnením.