DELTA-CAD Sp. z o.o. realizuje projekty spolufinancované z európskych fondov

Logo Fundusze Europejskie Polska Wschodnia – Logo European Funds Eastern Poland - Logo Európske fondy Východné Poľsko
Flaga Rzeczpospolita Polska - Flag of the Republic of Poland - Vlajka Poľskej republiky
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Logo European Union European Regional Development Fund - Logo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

DELTA-CAD SP. Z O. O. realizuje projekt spolufinancovaný z európskych fondov pod názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti DELTA-CAD Sp. z o.o. zavedením inovatívnej technológie výroby náradia pre profilovanie polyamidov.“

Projekt č.: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/19

Operačný Program Východné Poľsko na roky 2014-2020

  • Prioritná os I: Podnikateľské Východné Poľsko
  • Činnosť: 1.3 Nadregionálne väzby spolupráce
  • Subčinnosť: 1.3.1 Zavádzanie inovácií v sektore MSP
  • OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 01.09.2019-30.06.2021
  • CELKOVÁ HODNOTA PROJEKTU: 5 369 613,30 PLN
  • HODNOTA SPOLUFINANCOVANIA: 3 080 000,00 PLN

Cieľom projektu je implementovať výsledok VaV vyvinutého inovatívneho technologického procesu výroby náradia pre profilovanie polyamidov.

Plánované v projekte činnosti budú zamerané na vytváranie inovatívnych produktov alebo vývoj inovatívnych technologických procesov, najmä implementáciou (vlastných alebo nadobudnutých) výsledkov VaV. V rámci projektu bude môcť prijímateľ spolufinancovať jednotlivé etapy investičného procesu zameraného na implementáciu inovatívneho produktu alebo technologického procesu.

Priamym efektom projektu bude podpora prijímateľa pri implementácii výsledkov VaV, ktorých predmetom bol inovatívny výrobný technologický proces profilovania polyamidov.

DELTA-CAD SP. Z O.O. so sídlom v meste Sanok ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59, 38-500 Sanok, Poľsko, získala podporu na projekt č. POPW.01.02.00-18-0021/21 pod názvom „Internacionalizácia spoločnosti DELTA-CAD Sp. z o.o. na zahraničných trhoch zavedením nového obchodného modelu“ na ktory sa vzťahuje dohoda o spolufinancovaní č. POPW.01.02.00-18-0021/21-00 v rámci Operačného Programu Východné Poľsko na roky 2014-2020, prioritná os I Podnikateľské Východné Poľsko, činnosť 1.2 Internacionalizácia MSP.

Cieľom projektu je zvýšenie ekonomickej aktivity Delta-CAD Sp. z o.o. a nadviazanie nových obchodných kontaktov.

Výstupy projektu budú:

  • získanie poznatkov o špecifickosti cieľového trhu,
  • nadväzovanie partnerstiev, vyhľadávanie partnerov na uvedenom trhu,
  • nadväzovanie obchodných a predajných kontaktov prostredníctvom účasti na misiách/veľtrhoch,
  • príprava nástrojov komunikácie s trhom, napr. propagačných materiálov.

Hodnota projektu: 715 835,40 PLN

Hodnota spolufinancovania: 491 946,00 PLN