Design and Development

Náš tím skúsených inžinierov poskytuje dizajnérske služby v rôznych odvetviach – automobilovom priemysle, letectve, strojárstve, priemysle domácich spotrebičov a zdravotníctve. Ponúkame komplexný vývoj modelu a jeho maximálne zdokonaľovanie sériou výskumných a vývojových aktivít. Vytvárame produkty podľa predstáv zákazníka s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a očakávania. Každý projekt pozostáva z niekoľkých etáp a každá z nich je vykonaná profesionálne a spoľahlivo, aby sa dosiahol uspokojivý výsledok.

Koncepčný dizajn

Ide o prvú fázu procesu projektovania, počas ktorej vypracujeme predbežný model produktu pre prehľad. Získaná spätná väzba nám umožní zlepšiť navrhovanú štruktúru.

Optimalizácia projektu

V každom prípade hľadáme optimálne riešenie z hľadiska hmotnosti, času, nákladov a kvality.

Štúdia uskutočniteľnosti

Projekt hodnotíme z hľadiska možnosti dosiahnutia zamýšľaného výsledku s ohľadom na možné technické a iné obmedzenia.

CAD konštrukcia

Na základe prvotnej koncepcie overenej v predchádzajúcich etapách vytvárame priestorový model objektu.

Dizajn

Čiže vytváranie a spracovanie štylistických plôch. V snahe zabezpečiť najvyššiu úroveň funkčnosti nezabúdame ani na estetiku.

Analýza súladu so štandardmi a normami

Dbáme na to, aby boli splnené všetky potrebné požiadavky pre danú kategóriu produktov.

2D/3D dokumentácia

Vytvárame technickú dokumentáciu pre vytvorený trojrozmerný model so všetkými potrebnými informáciami, GD&T a technickými výkresmi.

CAE analýza

Ide o etapu digitálneho prototypovania pomocou metódy konečných prvkov (FEM), čiže vykonávanie profesionálnych pevnostných výpočtov konštrukcie, čo nám umožňuje spoznať správanie objektu v reálnych podmienkach.

Validácia

Čiže všetky činnosti, ktoré umožňujú zistiť, či navrhnutý model spĺňa všetky požiadavky stanovené klientom. V konečnom dôsledku si musíme byť istí, že produkt, ktorý vytvoríme, bude presne taký, ako ho klient očakáva.